MTÜ Eesti Pianistide Liit põhikiri

I Üldsätted

1.1. MTÜ Eesti Pianistide Liit liikmeteks on Eesti professionaalsed pianistid.

1.2. Liit on eraõiguslik juriidiline isik, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, MTÜ Eesti Interpreetide Liit põhikirjast, oma põhikirjast ja organite otsustest.

1.3. Liit tegeleb majandustegevusega niivõrd, kui see on vajalik liidu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks, toetamiseks ja läbiviimiseks. Liit ei või jaotada kasumit oma liikmete vahel.

1.4. Liidu asukohaks on Tallinn, Harjumaa, Eesti Vabariik.
1.5. Liidu majandusaasta algab 1.01. ja lõpeb 31.12.
1.6. Liit on asutatud tähtajatult.
1.7. Liidu ümberkujundamine teist liiki juriidiliseks isikuks ei ole lubatud.

II Ühingu eesmärk ja tegevused

2.1 Liidu eesmärkideks on:

2.1.1  Eesti professionaalse pianistliku interpretatsioonikunsti traditsioonide jätkusuutlikkuse tagamine. Liidu tegevuse fookus on suunatud eelkõige soolopianismile – seda esindavad pianistid, kes on saavutanud tunnustust üleriigilistel ning rahvusvahelistel konkurssidel ning kes astuvad üles soolokontsertidega ning solistina orkestrite ees Eesti esindussaalides, sealhulgas Estonia kontserdisaalis.

2.1.2  Eesti professionaalsete pianistide ning klaverikunsti prestiiži hoidmine ning tõstmine ühiskonnas.

2.1.3  Eesti pianistide loometegevuse tingimuste parandamine.

2.1.4  Eesti pianistide tutvustamine rahvusvahelisel areenil.

2.2 Eesmärkide saavutamiseks liit muuhulgas:

2.2.1  Korraldab Eesti klaverikunsti tutvustavaid üritusi Eestis ning välismaal.

2.2.2  Organiseerib pianismiga seotud kontserte, meistrikursusi ning konkursse.

2.2.3  Tutvustab Eesti klaverikunsti meedias.

2.2.4  Soodustab rahvusvaheliste sidemete loomist Eesti ning välismaa pianistide vahel.

2.2.5  Hoolitseb Eesti klaverikunstnike järelkasvu eest ning toetab noorte pianistide tegevust.

2.2.6  Võtab ette teisi klaverikunsti- ning professionaalsete klaverikunstnike tegevust soodustavaid

toiminguid.

3.1 Liidu liikmeks võivad astuda kõik professionaalsed Eesti pianistid, kes on Eesti Interpreetide Liidu liikmed.

III Liikmeks vastuvõtmine ja ühingust väljaastumine ning väljaarvamise tingimused ja kord, liikmete õigused ja kohustused

3.2. Liidu liikmeks saamiseks tuleb esitada liidu juhatusele vastavasisuline avaldus. Liidu liikmeks vastuvõtmise otsustab liidu juhatus.

3.3 Liidust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse, mille järel kustutatakse liidust väljaastunu hiljemalt kahe kuu jooksul liikmete nimekirjast.

3.4. Liidu liikme võib liidust välja arvata juhatuse otsusega, kui liige tegutseb vastuolus liidu eesmärkidega.

3.4.2. Liikme väljaarvamise otsustab Liidu juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele viivitamatult kirjalikult ja tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses.

3.4.3 Liidu juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval Liidu üldkoosolekul.

IV Liikmete õigused ja kohustused

4.1 Liidu liikmel on õigus:

4.1.1  osaleda hääleõigusega liidu üldkoosolekul;

4.1.2  valida ja olla valitud liidu juhatuse liikmeks;

4.1.3  saada liidu juhatuselt teavet ühingu tegevuse kohta;

4.1.4  esitada liidu tegevust puudutavaid ettepanekuid.

4.2 Liidu liige on kohustatud:

4.2.1  järgima liidu tegevuses osalemisel põhikirja ja Liidu organite otsuseid;

4.2.2  teatama liidu juhatusele ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha ja aadressi ning

isikukoodi ning teatama uued andmed viivitamatult pärast nende muutumist.

V Üldkoosolek

5.1. Liidu kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, millel iga liidu liikmel on üks (1) hääl.

5.2  Liidu üldkoosolek toimub vähemalt üks (1) kord aastas.

5.3  Liidu üldkoosoleku ainupädevuses on:

5.3.1  põhikirja muutmine;

5.3.2  juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine, nende tasustamise aluste ja korra kehtestamine;

5.3.3  juhatuse liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses liidu esindaja määramine;

5.3.4  sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse kehtestamine;

5.3.5  liidu lõpetamise, ühinemise, jagunemise otsustamine;

5.3.6  liidu liikmetele täiendavate kohustuste panemine;

5.3.7  muude küsimuste otsustamine, mida ei ole antud teiste organite pädevusse.

5.4 Liidu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:

5.4.1  regulaarseks igaaastaseks koosolekuks

5.4.2  juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ühingu liikmetest;

5.4.3  muudel juhtudel, kui liidu huvid seda nõuavad.

5.5  Üldkoosoleku kokkukutsumiseks saadab juhatus igale liidu liikmele neliteist (14) kalendripäeva enne üldkoosoleku toimumist samasisulise teate kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra.

5.6  Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud vähemalt 1/10 liidu liikmetest.

5.6.1 Liidu liige võib volitada kaasliiget end koosolekul esindama. Selleks peab ta andma kaasliikmele vastavasisulise kirjaliku volituse.

5.7 Liidu põhikirja muutmiseks on vajalik üldkoosoleku 2/3 häälteenamus ja eesmärgi muutmiseks on vajalik 9/10 kõigi liidu liikmete nõusolek.

VI Juhatus

6.1. Liidu tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on 3-5 liiget.
6.2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse kolmeks (3) aastaks.
6.3. Juhatus valib juhatuse liikmete hulgast esimehe, kes korraldab juhatuse tööd. 6.4. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus.

VII Ühinemine. Jagunemine. Likvideerimine

7.1.  Liidu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.

7.2.  Liidu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

7.3.  Ühingu likvideerimisel, pärast kõigi võlausaldajate nõuete rahuldamist antakse alles jäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

Käesolev põhikiri on kinnitatud 22.septembril 2017.
Allkirjastanud digitaalselt MTÜ Eesti Pianistide Liit asutajaliikmed: Sten Lassmann
Mihkel Poll